اجتماعي

 

  روستاى زرگر نزدیک قزوین، به زبان رومانويى صحبت مى كنند به لاتين مى نويسند.فارسى وتركى هم مى فهمند؛ صورتشان هم شبيهه آريايى هاست هم گلادياتورها و وايكينگ ها، مذهبشان هم تشیع است.

Read more