Upozit 236 – June 2 – آپوزیت ۲۳۶

 

  در برنامه این هفته اعتصابات هماهنگ و سراسری رانندگان و کامیونداران بررسی می‌شود، پس از آن جهت آشنایی با راهکارهای حکومت اسلامی برای خروج از بحرانهای موجود، سخنان مقامات نظام مقدّس از جمله آقای بزرگ تبیین می‌شود.

Read more

Upozit 208 – Nov 11 – آپوزیت ۲۰۸

 

  paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt در برنامه این هفته نخست سخنان هفته گذشته آقای بزرگ برای دانش‌اموزان نقد و بررسی میشود سپس سخنان دیگر مقامات کشور در راستای اخبار رخدادها سنجیده می‌شود. خصوصا سخنان روز چهارشنبه رییس جمهور منتخب

Read more
1 2