60 نفر در یک شب بدستور خمینی و توسط خلخالی در شیراز اعدام و مخفیانه دفن شدند

 

HTML tutorial

آگهی‌ها