گسترش شعار نویسی علیه ظلم و استبداد گسترده شده است؛ سپاه عامل سرکوب، فقر، خشکسالی و فساد

آگهی‌ها