چرا هواپیمای خرم آباد به کوه خورد؟

از زبان رییس پیشین و استاد اخراجی دانشگاه بشنوید… هواپیماهای دیگر هم همین طور سقوط خواهند کرد…

آگهی‌ها