چرا تشکیل شورای هماهنگی انقلاب ملی ایران الزامی است؟قسمت دوم

چون در طی 40 سال گذشته هیچ فرد یا حزب ،گروه وسازمانی موفق به امر براندازی جمهوری اسلامی نشده است. لذا پیشنهاد برای تشکیل شورای هماهنگی انقلاب ملی ایران درحول خواسته های زیربنایی زیر ارائه میشود. بر پایه پذیرش این موارد زیربنایی می توان افراد، احزاب وسازمان ها ونهادهای مختلف را به ائتلاف براندازان دموکراسی خواه وانسانگرا ی ایرانی دعوت کرد. شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران برای تحقق موارد زیر تشکیل میشود: 1- هماهنگی وکنترل براندازی 2- مدیریت براندازی 3- مدیریت دوران گذار 4- تشکیل دولت موقت تا زمان تشکیل دولت و پارلمان دائمی(بین یک تا پنج سال) شرایط حضور در این شورا : 1- باور به براندازی نظام جمهوری اسلامی برای نجات ایران 2- پایبندی به حقوق انسانی برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر(برابری حقوقی همه اقوام واقلیتهای مردم ایران) 3- باور به برتری خرد جمعی برخرد فردی (سیستم محور به جای فرد محور( 4- باور به تمامیت ارضی ایران براساس مختصات مرزی امروز ایران #جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه

آگهی‌ها