چراشورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی (ش.ه.ر.ا.م)؟ قسمت اول

سقوط جمهوری اسلامی نزدیک است. شاهد این ادعا خبرها وگزارشاتیست که هر روز از ایران می رسد. سیاستهای نابخردانه وسوء مدیریت های جمهوری اسلامی ، به خصوص در عرصه اقتصاد ومحیط زیست از یک طرف امنیت ملی کشور را به خطر انداخته واز سوی دیگر موج نارضایتی های مردمی لحظه به لحظه افزایش می یابد . با این وجود براندازی جمهوری اسلامی نیاز به راهکارهای عملی وعلمی دارد، که باید در قالب یک برنامه دقیق ارائه شود. برای رسیدن به این هدف، مشارکت فکری وعملی تمامی شبکه ها، احزاب ، سازمانها وشخصیتهای تاثیر گذارمخالف جمهوری اسلامی حیاتیست. برای مدیریت براندازی ودوران گذار طی سال های گذشته هیچ نیروی سیاسی به تنهایی نتوانسته ونمی تواند این امر بسیار بزرگ را سامان دهد. از این روی به یک ائتلاف برنامه ریزی شده درحول یک برنامه مدون عملی نیاز است. لذا ائتلاف همه کنشگران سیاسی ایراندوست وانسانگرا در یک نهاد اجرایی سراسری که نمایندگان مختلف احزاب وسازمان وشخصیت های تاثیر گذار را از مناطق وطبقات مختلف ایران را در بربگیرد، الزامی به نظر می رسد.

آگهی‌ها