راهپیمایی کارگران تمام بخش های کشاورزی هفت تپه به سمت بازار هفت تپه با شعار”کارگر هفت تپه ،گرسنه ایم گرسنه

آگهی‌ها