رادیو خبرگر همراه با مزدبگیران شماره یک

94 plays94 تلویزیون دیدگاه – برنامه ی همراه با مزدبگیران: راه های پیشگیری از لایحه ی اصلاح قانون کار 94 plays94 تلویزیون دیدگاه – برنامه ی همراه با مزدبگیران: روش های خودسازماندهی مزدبگیران: مورد مقاومت کشاورزان ورزنه در اصفهان 80 plays80 تلویزیون دیدگاه – برنامه همراه با مزدبگیران: بررسی تجمع اعتراضی کارگران در ۲۵ آبان و پیشبرد اعتراضات معیشتی 80 plays80 تلویزیون دیدگاه – برنامه همراه با مزدبگیران: روش های خود سازماندهی برای مزدبگيران و اعتراضات كارگری 80 plays80 تلویزیون دیدگاه – روش های خود سازماندهی برای مزدبگيران و اعتراضات كارگری 47 plays47 تلویزیون دیدگاه – برنامه همراه با مزدبگیران: گسترش دادخواهی میان مزدبگيران و ایجاد اتحادیه های صنفی

آگهی‌ها