خالد ورسول حردانی را در زندان رجایی شهر دریابیم.

 
HTML tutorial

زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر بدون اب ودرمان وهواخوری مانده اند. در بند های عمومی هم اب اشامیدنی زندانیها یک هفته است که قطع شده است. رسول حردانی 31 امین روز اعتصاب را وخالد حردانی 20 امین روز اعتصاب غذا را می گذرانند.

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.