تاریخ پاسخ جنایتکاران را می‌دهد

تاریخ پاسخ جنایتکاران را می‌دهد . سروش سردمدار انقلاب ضد فرهنگی و از کشتار گران دانشجویان در سال های ۱۳۵۹ به بعد بود. حالا آمده کانادا سخنرانی کند. زخم خورده گان در اعتراض به دعوت او برای سخنرانی اعتراض می کنند و از محافظان پاسدار او کتک می خورند و به پلیس شکایت می کنند.

آگهی‌ها